UltraNet. Oplossingen voor webhosting en supersnel Internet toegang!
 4/18/19
   
   Algemene Voorwaarden UltraNet Internet Services bv

<<< Terug

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden door Ultranet Internet Services (Ultranet), verricht en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen, offertes en met haar gesloten overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van produkten.

2. Aanbiedingen
2.1 Een overeenkomst betreffende het uitvoeren van werkzaamheden door Ultranet en/of het leveren van produkten komt niet eerder tot stand dan na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever van de door Ultranet uitgebrachte aanbieding.
2.2 Wijzigingen, aanvullingen, en/of uitbreidingen van de opdracht of afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts verbindend, indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
2.3 Afspraken en/of toezeggingen, die niet in de aanbieding of offerte zijn vermeld en die na de aanbieding of offerte niet conform artikel 2.2 schriftelijk zijn vastgelegd, zullen worden geacht te zijn vervallen.
2.4 Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van de opdrachtgever, die geen deel uitmaken van de overeenkomst, zullen door Ultranet afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2.5 Wanneer in offertes en/of bevestigingen kennelijke verschrijvingen en/of telfouten voorkomen, is Ultranet hieraan niet gebonden.

3. Prijzen
3.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte c.q. opdracht geldende prijzen. Indien zich tussen tijdstip van offerte en het moment, waarop de overeengekomen werkzaamheden zijn beŽindigd, prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld als gevolg van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc. behoudt Ultranet zich het recht voor deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.2 Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld, is de daarin vermelde totaalprijs een richtprijs. De definitieve prijs wordt vastgesteld na uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door nacalculatie op grond van de in de offerte vermelde gegevens.
3.3 Tenzij in de offerte anders is vermeld, luiden alle daarin genoemde bedragen exclusief omzetbelasting.

4. Betaling
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum zonder beroep op schuldvergelijking. Wanneer op deze vervaldag geen betaling heeft plaatsgevonden, is Ultranet gerechtigd vanaf die datum een rentevergoeding over het factuurbedrag te vorderen op basis van 1% per maand of een gedeelte daarvan. Hiertoe is geen voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk. Buiten het in hoofdsom verschuldigde is Ultranet gerechtigd alle kosten te vorderen, die voortvloeien uit het incasseren van haar vorderingen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. Onverminderd het recht op volledige voldoening van de kosten van buitengerechtelijke invordering worden deze bepaald voor zover daar bij de overeenkomst niet van is afgeweken op 15% van de vordering van Ultranet met een minimum van f. 150,-, zonder dat Ultranet gehouden is aan te tonen, dat zij in de uitgave van buitengerechtelijke kosten vervallen is. Alvorens haar vordering ter incasso uit handen te geven, zal Ultranet de opdrachtgever nog eenmaal schriftelijk tot betaling aanmanen, waarbij zij nog een betalingstermijn van acht dagen zal toestaan.
4.2 Bij opdrachten, waarvan de totaalprijs lager is dan f. 10.000,- exclusief BTW, heeft Ultranet het recht om betaling van het volledige bedrag te vorderen uiterlijk 7 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de werkzaamheden, zulks met dien verstande, dat deze betaling dan op een door Ultranet op te geven rekening dient te zijn bijgeschreven.
4.3 Bij opdrachten, waarvan de totaalprijs is gelegen boven een bedrag van f. 10.000,- exclusief BTW, heeft Ultranet het recht om aan de opdrachtgever een voorschotnota te zenden ten belopen van minimaal 50% van de overeengekomen totaalprijs. Deze voorschotnota dient voor de overeengekomen aanvangsdatum van de werkzaamheden op een door Ultranet op te geven rekening te zijn voldaan. Het restant van de totaalprijs wordt bij wijze van voorschotnotaís maandelijks gedurende de looptijd van de opdracht naar evenredigheid gedeclareerd.
4.4 Na beŽindiging van een opdracht en/of werkzaamheden, op welke wijze dan ook, zal Ultranet de opdrachtgever een eindafrekening toezenden, waarbij de onder 4.2 vermelde voorschotnotaís in mindering zijn gebracht. Betaling van een eventueel (restant)bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum en overigens onder de bepalingen en bedingen als voormeld.

5. Annulering
5.1 Indien een opdrachtgever een overeengekomen betalingsregeling niet nakomt, heeft Ultranet het recht om de overeengekomen werkzaamheden niet uit te voeren, dan wel voortijdig te beŽindigen. Een op deze gronden door Ultranet beŽindigde opdracht wordt geacht door de opdrachtgever geannuleerd te zijn. De hieraan verbonden kosten komen conform het in 5.3 gemelde voor rekening van de opdrachtgever.
5.2 Ultranet heeft het recht een overeengekomen opdracht te annuleren c.q. voortijdig te beŽindigen, indien de uitvoering hiervan strijdig zou zijn met de goede zeden, dan wel met een wettelijke of een ander van overheidswege gegeven voorschrift, dan wel inbreuk zou maken op rechten van derden. Ultranet heeft eveneens het recht om opdrachten te weigeren, dan wel de uitvoering hiervan te staken, wanneer zou blijken, dat het uitvoeren van de opdracht de goede naam Ultranet direkt of indirekt zou kunnen schaden. Voor een annulering c.q. voortijdige beŽindiging door Ultranet van een overeengekomen opdracht op een hiervoor sub 5.1 of 5.2 omschreven gronden zal Ultranet door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld, terwijl de opdrachtgever Ultranet in een dergelijk geval zal vrijwaren van eventuele aanspraken van derden.
5.3 Indien de overeengekomen opdracht door de opdrachtgever wordt verschoven of geannuleerd, worden, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, de volgende kosten in rekening gebracht:
- Bij annulering/verschuiving van de opdracht op de overeen- gekomen aanvangsdatum van de werkzaamheden c.q. tijdens de uitvoering hiervan: 100% van de overeengekomen prijs;
- Bij annulering/verschuiving van de opdracht korter dan 1 week voor de overeengekomen aanvangsdatum van de werkzaamheden: 80% van de overeengekomen prijs;
- Bij annulering/verschuiving van de opdracht langer dan 1 week, doch korter dan 1 maand voor de overeengekomen aanvangsdatum van de werkzaamheden: 75% van de overeengekomen prijs;
- Bij annulering/verschuiving van de opdracht langer dan 1 maand, doch korter dan 2 maanden voor de overeengekomen aanvangsdatum van de werkzaamheden: 50% van de overeengekomen prijs;
- Bij annulering/verschuiving van de opdracht langer dan 2 maanden, doch korter dan 3 maanden voor de overeeen- gekomen aanvangsdatum van de werkzaamheden: 30% van de overeengekomen prijs;
- Bij annulering/verschuiving van de opdracht langer dan 3 maanden voor de overeengekomen aanvangsdatum van de werkzaamheden: 10% van de overeengekomen prijs;
Reeds door Ultranet gemaakte kosten met betrekking tot de overeengekomen werkzaamheden blijven ten alle tijde volledig voor rekening van de opdrachtgever. Onder de hiervoor gemelde kosten worden uitdrukkelijk mede begrepen: de door derden aan Ultranet in rekening te brengen annuleringskosten of andere kosten ingeval van aan derden uitbestede werkzaamheden.

6. Reclames
6.1 Klachten betreffende de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door Ultranet dienen door de opdrachtgever, binnen 8 dagen na de beŽindiging hiervan schriftelijk aan Ultranet kenbaar te worden gemaakt, zulks of straffe van verval van elke aanspraak terzake.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Ultranet spant zich in om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten op een zodanige wijze dat noch die werkzaamheden, noch het resultaat daarvan strijdig zijn met de wet, de Nederlandse Reclame Code of de daarbij behorende bijzondere Codes. Mocht zich evenwel toch een strijdigheid met een van die regelingen voordoen, dan is Ultranet behoudens opzet of grove schuld aan haar zijde, of aan de zijde van leidinggevende ondergeschikten, daarvoor en/of de gevolgen daarvan niet aansprakelijk.
7.2 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid aanvaardt Ultranet slechts in zoverre en met dien verstande aansprakelijkheid voor eventuele fouten in of met betrekking tot door haar verrichte werkzaamheden of voor het uitblijven van toegezegde werkzaamheden, dat zij uitsluitend en alleen gehouden is tot het alsnog in overeenstemming met de overeenkomst verrichten van (aanvullende) werkzaamheden op die plaatsen waar de desbetreffende fout/nalatigheid in de uitvoering werd geconstateerd.
7.3 Ultranet, haar medewerkers en uitvoerders, aanvaarden geen enkele andere aansprakelijkheid dan die in voorafgaande lid vermelde, voor letsel of schade onverschillig door welke oorzaak en van welke aard ook, die is ontstaan in verband met of ten gevolge van door Ultranet verrichte werkzaamheden, voor zover de wet niet dwingendrechtelijk anders bepaalt. De opdrachtgever vrijwaart Ultranet, haar medewerkers en uitvoerders tegen alle vorderingen en kosten terzake.
7.4 In geval Ultranet tot de opdracht behorende werkzaamheden aan door opdrachtgever geselecteerde derden dient af te dragen, geschiedt zulk een opdracht aan derden uit naam van-en voor eigen risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Ultranet voor enige aanspraak of schadeloosstelling aan derden als hiervoor omschreven.

8. Non-concurrentie
8.1 Het is opdrachtgever verboden om binnen 12 maanden na beŽindiging van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen van produkten alsmede gedurende de periode van de opdracht of overeenkomst met Ultranet. personeel, medewerkers of uitvoerders van Ultranet in losse of vaste dienst te nemen, danwel direkt of indirekt werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever te laten uitvoeren, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ultranet. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de opdrachtgever een onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van f. 1.000,- voor elke overtreding en voor elke dag, dat een zodanige overtreding mocht voortduren.

9. IdeeŽn, ontwerpen illustraties etc.
9.1 Alle van Ultranet afkomstige ideeŽn, ontwerpen en werkstukken -oorspronkelijk, gewijzigd en/of definitief- blijven eigendom van Ultranet. Ultranet wordt beschouwd zowel voor zich, als voor een of meer van de bij of voor Ultranet werkzame personen of ondernemingen, als rechthebbenden op alle industriŽle intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen, uitvindingen daaronder begrepen, tekeningen, modellen, geschriften en andere auteursrechtelijke werken in de zin van de Auteurswet en/of Benelux Tekeningen-en Modellenwet en/of enige andere wet terzake van intellectuele en/of industriŽle eigendom; Op verbeurte van een boete van f. 50.000,- (vijftigduizend gulden) per overtreding is het de (potentiŽle)opdrachtgever verboden de hiervoor genoemde zaken te verhandelen of aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij door Ultranet werden gecreŽerd, noch te bevorderen dat zulks door derden geschiedt, zijnde ieder hergebruik en/of reproduktie op verbeurte van gemelde boete, eveneens verboden.

10. Overmacht
10.1 Ultranet is nooit aansprakelijk, indien en voor zover zij haar verbintenissen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, die in redelijkheid niet voor risico van Ultranet behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers van Ultranet, vervoersmoeilijkheden, bedrijfsbezetting, werkstakingen, in-en uitvoer-belemmeringen en overheidsmaatregelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.2 Indien en voor zover Ultranet haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, is de opdrachtgever gerechtigd de betaling van met de duur van deze overmacht overeengekomen gedeelten van de overeengekomen prijs op te schorten.
10.3 Indien de overnacht 3 maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat de overmacht langer dan 3 maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beŽindigen, zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn met dien verstande, dat zodanige tussentijdse beŽindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog werd nagekomen. De opdrachtgever dient in geval van tussentijdse beŽindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmachttoestand intrad.

11. Ontbinding
11.1 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die uit de overeenkomst met Ultranet voortvloeit, is Ultranet gerechtigd de uitvoering van de opdracht zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten, of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met alle wettelijke gevolgen van dien, een en ander ter keuze van Ultranet.
11.2 Het bepaalde in artikel 11.1 is eveneens van toepassing op faillissement, sursťance van betaling, stillegging, liquidatie of overdracht van het bedrijf van opdrachtgever.

12. Toepassing recht en geschillen
12.1 Op alle door Ultranet uitgebrachte offertes, alsmede op de totstandkoming, geldigheid, uitleg en/of tenuitvoerlegging van alle met haar gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.
12.2 Voorzover de wet niet dwingendrechtelijk anders bepaalt, zijn alle geschillen die direkt of indirekt voortvloeien uit met Ultranet gesloten overeenkomsten, onderworpen aan de kennisneming van de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van Ultranet het geschil te brengen voor de rechter, die bevoegd zou zijn, indien deze bepaling niet in deze algemene voorwaarden zou zijn opgenomen.

<<< Terug

 UltraNet. Betrouwbaar!
Ultranet logo
 © 2010 UltraNet Internet Services bv                 Beijert 20-A - 1411 RB Naarden - T: 035 6970230 - F: 035 6946861 - Email: info@ultranet.nl