UltraNet. Oplossingen voor webhosting en supersnel Internet toegang!
 3/18/19
   
   Algemene Voorwaarden UltraNet DSL

<<< Terug

1. Aanbiedingen en overeenkomsten
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbieding en overeenkomsten waarbij ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. goederen en of diensten van welke aard ook aan cliŽnt levert, ook indien deze goederen en of diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de inhoud van aanbiedingen en of overeenkomsten prevaleert de inhoud van de aanbiedingen en of overeenkomsten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van cliŽnt wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behalve indien door ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.
1.3. Een aanbieding door ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. gedaan heeft een geldigheidsduur van dertig dagen tenzij anders is vermeld.
1.4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. en cliŽnt zullen in overleg treden om de nietige of vernietigde algemene voorwaarde te vervangen waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht zal worden bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde voorwaarde.

2. Prijzen en betaling
2.1. Alle prijzen zijn excl. omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2. Ingeval van een overeenkomst waarin sprake is van door cliŽnt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. gerechtigd is d.m.v. een schriftelijk kennisgeving met inachtneming van een termijn van drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2.3. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs en tarieven d.m.v. een schriftelijk kennisgeving aan cliŽnt aan te passen voor prestaties die zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
2.4. CliŽnt is gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in het vorige lid genoemde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. genoemde datum waarop de prijs of tariefsaanpassingen in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren als cliŽnt niet akkoord wenst te gaan met de in lid 2. 3. genoemde aanpassingen.
2.5. Alle facturen zullen door cliŽnt binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Indien cliŽnt niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan cliŽnt medegedeeld en wordt hem een nadere betalingstermijn gesteld van 7 werkdagen. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is cliŽnt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. behoudt zich het recht als er is voor haar levering op te schorten indien cliŽnt in verzuim is.
2.6. Indien cliŽnt de verschuldigd bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is cliŽnt over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Indien cliŽnt nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven het geen cliŽnt verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt hierbij vastgesteld op tenminste 15 procent van de hoofdsom met een minimum van fl. 500,--.
2.7. Indien cliŽnt van mening is dat in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan cliŽnt zijn bezwaren binnen zeven werkdagen na factuurdatum aan ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. kenbaar maken. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. zal in dat geval een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedragen de resultaten daarvan aan cliŽnt mededelen.

3. Vertrouwelijkheid
3.1. Partijen staan er over en weer voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven.

4. Intellectuele en of industriŽle eigendomsrechten
4.1. Alle rechten van intellectuele of industriŽle eigendom op ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, goederen of materialen berusten uitsluitend bij ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. of haar licentiegevers. CliŽnt krijgt uitsluitend die rechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en zal programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieŽn maken.
4.2. Het is ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Als ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. d.m.v. technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het cliŽnt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
4.3. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. is tot geen enkele vrijwaring jegens cliŽnt gehouden wegens schending van rechten van intellectuele of industriŽle eigendom van derden.
4.4. CliŽnt staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het beschikbaar stellen aan ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. van apparatuur, programmatuur of materialen en zal ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. vrijwaren tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat beschikbaarstelling, het gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

5. Voorbehoud van eigendom en van rechten
5.1. Alle door ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. aan cliŽnt geleverde zaken blijven eigendom van ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. totdat alle bedragen die cliŽnt verschuldigd is aan ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. inclusief alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten volledig door cliŽnt aan ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. zijn voldaan.
5.2. Indien ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. rechten aan cliŽnt verleent of overdraagt gebeurt dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat cliŽnt de daarvoor overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaald.

6. Overdracht van rechten en verplichtingen
6.1. CliŽnt is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst aan derden over te dragen tenzij ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. daarvoor schriftelijke toestemming verleent.

7. Onderhoudswerkzaamheden
7.1. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. heeft het recht te leveren diensten tijdelijk op te schorten en producten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhouds-werkzaamheden dit noodzakelijk maken. Het opschorten van diensten en/of het tijdelijk buitengebruik stellen van producten kan op geen enkele wijze leiden tot aansprakelijkheid van ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. voor door de cliŽnt mogelijk geleden schade van welke aard dan ook.

8. Aansprakelijkheid
8.1 ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. is bij de uitvoering van haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. weinig of geen invloed op kan uitoefenen. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade waaronder indirecte schade, daar onder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen schade door bedrijfsstagnatie, die mocht ontstaan ten gevolge van de niet nakoming van enige verplichting door ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. tenzij aan ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. opzet of grove schuld kan worden verweten. In dat laatste geval is de aansprakelijkheid van ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. in ieder geval beperkt tot vervanging van het geleverde product dan wel tot restitutie van hetgeen zij ter zake gefactureerd heeft, zulks ter keuze van ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. .
8.2. Gezien het op Internet grote aantal knelpunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat informatie verkreeg of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt wordt verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. is niet aansprakelijk voor beveiliging of kwade opzet of misbruik door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen.

9. Overmacht
9.1. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers voor ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. . Wanneer de overmacht situatie langer dan veertien dagen heeft geduurd, heeft ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. het recht om de overeenkomst schriftelijk te beŽindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt naar verhouding afgerekend. Als overmacht geldt onder andere: onderbreking van de stroomleveranties buiten de schuld van ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. , het niet of niet volledig functioneren van computerapparatuur en of softwareprogramma 's, een onderbreking in de aansluiting op de internetactiviteiten, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, werkstakingen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, defecten, vorst, verkeersstoringen, in- en uitvoerverboden.

10. Leveringstermijnen
10.1. Aanvragen worden door ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. binnen vijf werkdagen in behandeling genomen. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. stelt de cliŽnt op de hoogte van de behandeling middels electronic mail, fax of telefoon. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. streeft ernaar aangevraagd producten en diensten binnen vijf werkdagen te leveren. Als overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk aan de cliŽnt worden medegedeeld.

11. Wijziging van de voorwaarden
11.1. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds ten tijde van de wijziging of aanvulling gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging of aanvulling.
11.2 indien cliŽnt de wijziging en /of aanvulling in de voorwaarden niet wil accepteren, kan cliŽnt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarde van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen de datum waarop de wijziging of aanvulling van kracht wordt.

12. BeŽindiging
12.1. Bij niet tijdig voldoening van enige betaling op de vervaldag, zal de cliŽnt over het achterstallige bedrag een vertragingrente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, ingaande op de vervaldag zonder dat ingebrekestelling is vereist.
12.2. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. kan de gesloten overeenkomsten terstond zonder ingebrekestelling beŽindigen indien de cliŽnt ťťn of meer bepalingen van deze overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt, de cliŽnt surseance van betaling of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt, de cliŽnt failliet wordt verklaard, een derde beslag legt op de goederen van de cliŽnt, of er naar het oordeel van ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. redenen zijn om aan te nemen dat de verplichtingen uit de overeenkomst niet door de cliŽnt zullen worden nagekomen.
12.3. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. heeft eveneens het recht overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst beŽindigen indien de cliŽnt oneigenlijk gebruikmaakt van het Internet( spammen), de cliŽnt informatie verspreidt die in strijd is met internationale wet en regelgeving, de cliŽnt informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van geslacht, ras, uiterlijk, religie, cultuur of afkomst dan wel oproept tot geweld.

13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1. De overeenkomst tussen ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. en cliŽnt wordt beheerst door Nederlandse recht.
13.2. De geschillen die tussen ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. en cliŽnt mocht ontstaan naar aanleiding van een door ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. met cliŽnt gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

14. Computerservice
De hier na te vermelden bepalingen, zijn naast de hierboven onder 1 tot een met X genoemde algemene bepalingen van toepassing indien ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. diensten op het gebied van computers service (automatisch informatie verwerking) verleent, waaronder wordt verstaan het bewerken van gegevens met behulp van door ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. beheerde programmatuur en apparatuur.
14. 1. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. zal de computerservice met zorg verrichten. Alle door ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. te verwerken gegevens zullen door de cliŽnt worden geprepareerd en worden aangeleverd. Transport van gegevens, op welke manier dan ook, geschiedt voor rekening en risico van cliŽnt, ook indien dit transport door ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. wordt uitgevoerd of verzorgd.
14. 2. Alle door ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. bij de computerservice te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijft het eigendom resp. voorwerp van intellectuele en industriŽle eigendom van ULTRANET INTERNET SERVICES B.V., ook indien de cliŽnt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaf ervan door leverancier. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. kan de van cliŽnt ontvangen producten en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich gehouden totdat cliŽnt alle aan ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. verschuldigd bedragen betaald heeft.
14. 3. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. zal bij de verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten cliŽnt toegang en identificaties code toewijzen. CliŽnt zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

15. Telecommunicatie
15.1. Indien bij de computerservice gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is cliŽnt verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid ervan. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. is niet verantwoordelijk voor haar niet toe te rekenen transmissiefouten.

16. Beveiliging en privacy
16.1. CliŽnt en ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. staan er ten opzichte van elkaar voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daar onder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistratie gesteld, in acht zijn genomen. CliŽnt en ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. zullen voor een adequate beveiliging van persoonsregistratie zorgdragen.
16. 2. CliŽnt en ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. vrijwaren elkaar voor alle aanspraken van derden die mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistratie 's en of wettelijke bewaartermijnen.

17. Garantie
17.1 Tenzij anders is overeengekomen, is het ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice.
17.2. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. staat er niet voor in dat de computerservice foutloos zal worden verleend. Mocht overeengekomen zijn dat ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. verantwoordelijk is voor onvolkomenheden in de resultaten van de verwerking van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieninghandelingen dan zal in het geval van onvolkomenheden ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de computerservice benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en cliŽnt de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. heeft gemaakt. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd. Als de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen krachtens overeenkomsten aan ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. kan cliŽnt ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. verzoeken de computerservice te herhalen, in welke geval ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. de kosten daarvan rekening zal brengen.
17.3.Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. een redelijkerwijze niet mogelijk is, zal ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. de voor de betreffende computerservice door cliŽnt verschuldigd bedragen crediteren, zonder verdere of anderszins jegens cliŽnt aansprakelijk te zijn.

18. Dienstverlening
De hier na vermelden algemene bepalingen, zijn naast algemene bepalingen zoals hierboven vermeld onder 1 tot een met 13 van toepassing indien ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. diensten verleent zoals, zoals maar niet beperkt tot het ontwerpen of ontwikkelen van programmatuur of informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij en dienstverlening m.b.t. netwerken. Deze bepalingen laten het in deze algemene voorwaarden opgenomen m.b.t. specifieke diensten, zoals computerservice onverlet.
18.1. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uitvoeren. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden is ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen tot dat cliŽnt de resultaten van een voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
18.2. als ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. op verzoek of met voorafgaande instemming van cliŽnt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van overeengekomen dienstverlening vallen, zullen de werkzaamheden of prestaties door cliŽnt aan ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van ULTRANET INTERNET SERVICES B.V.. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
18.3. CliŽnt aanvaardt dat door werkzaamheden als hiervoor in artikel 17.3 genoemd het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening niet gehaald kan worden.
18.4.. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs afgesproken en partijen besluiten om m.b.t. de extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst sluiten zal ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. cliŽnt tevoren schriftelijk informeren over de financiŽle consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

19. Verkoop en verhuur van apparatuur
Die hier na volgende algemene voorwaarden zijn naast algemene bepalingen zoals vermeld in artikel 1 tot een met 18 van toepassing, indien ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. apparatuur aan cliŽnt verkoopt of verhuurt.
19.1. De levering/verhuur van de apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats van levering/verhuur in Nederland tegen de overeengekomen tarieven.
19.2. In geval van levering/verhuur van apparatuur zal ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. cliŽnt tijdig voor de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. voornemens is de apparatuur af te leveren/ter beschikking stellen.

20. installatie
20.1. Indien schriftelijk overeengekomen, zal ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. de apparatuur installeren of laten installeren.
20.2. Indien cliŽnt de apparatuur niet in een door ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. beheerde ruimte laat installeren zal cliŽnt voor aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen.
20.3. CliŽnt zal ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van de installatie gedurende de normale werktijden van ULTRANET INTERNET SERVICES B.V..

21. Retour zendingen
21.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. niet verplicht retour zendingen van cliŽnt te accepteren.
21.2. Door het accepteren van een retour zendingen erkent ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. niet de door cliŽnt opgegeven grond voor retour zendingen. Het risico van retour gezonde zaken blijft berusten bij cliŽnt tot dat ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. de zaken heeft geaccrediteerd

22. Aflevering, installatie en acceptatie
22.1. ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. zal de apparatuur aan cliŽnt ter beschikking stellen d.m.v. aflevering dan wel indien door ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, door installatie van de apparatuur. De apparatuur zal tussen partijen als geaccepteerd gelden op de datum van aflevering dan wel op de datum van installatie.

23. Garantie
23.1. Gedurende een periode van drie maanden na ter beschikking stelling zal ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. naar beste vermogen eventuele materiaal en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van ULTRANET INTERNET SERVICES B.V.. De garantie verplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buitenkomende oorzaken zoals brand of waterschade, of indien cliŽnt zonder toestemming van ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. wijzigingen in de apparatuur of in onderdelen die door ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen.
23. 2. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van garantie zullen door ULTRANET INTERNET SERVICES B.V. in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.

<<< Terug

 UltraNet. Betrouwbaar!
Ultranet logo
 © 2010 UltraNet Internet Services bv                 Beijert 20-A - 1411 RB Naarden - T: 035 6970230 - F: 035 6946861 - Email: info@ultranet.nl